جراحی

۲۱ مرداد ۱۳۹۱

  ۱- جراحی های ریشه باقیمانده ۲- جراحی های دندان عقل نهفته ۳- جراحی های انتهای ریشه دندان ۴- جراحی های پیشرفته فک ۵ –نکات مهم در مورد مراقبت های پس ازجراحی ها و کشیدن دندان دندان عقل نهفته سؤال اغلب بیماران در این زمینه...