رادیولوژی

۲۱ مرداد ۱۳۹۱

  ۱- عکس های داخل دهانی معمولاً به دو روش تهیه میشود : معمولی: که در کلیشه های کوچک و برای دیدن جزئیات ریشه یا محیط اطراف آن بکار رفته و با دستگاههای معمولی و بدون دخالت کامپیوتر تهیه میشود. دیجیتالی: همان عکس معمولی که به...