پریو

۲۱ مرداد ۱۳۹۱

  ۱- جرم گیری فواید و پی آمدهای آن متأسفانه اطلاعات غلط دندانپزشکی که بیشتر دهان به دهان چرخیده و بیماران به آن استناد می کنند در مورد جرم گیری نیز وجود دارد اینکه هنگام جرم گیری دندانها تراشیده می شوند شاید به دلیل...