لیزر

۲۱ مرداد ۱۳۹۱

لیزر Laser حروف اول کلمات  light Amplification loy stimulated Emission of radiation میباشد . در دندانپزشکی از لیزر جهت مقاصد مختلف استفاده میشود یکی از مهمترین کاربردهای آن در جراحی های دهان اعم از بافت نرم و بافت سخت می باشد که دارای مزایای زیر می...