روت کانال تراپی (معالجه ریشه یا عصب کشی )

۲۱ مرداد ۱۳۹۱

۱ – تصویر زیر دندانی را نشان می دهد که دچار پوسیدگی شده و به عصب ( پالپ ) رسیده است. ورودمیکروب ها به پالپ ( عصب ) دندان باعث ایجاد التهاب در پالپ شده و این التهاب باعث افزایش حجم پالپ می شود. با توجه به اینکه پالپ دندان در...

 

اندو

۲۱ مرداد ۱۳۹۱

  ۱- معالجه ریشه ( عصب کشی ) عبارتست از حذف بافت عصبی و عروق خونی داخل ریشه دندان که بر اثر پوسیدگی عمیق دندانی و ورود باکتریهای دهان به داخل بافت عصب دندانی، عصب عفونی شده و به باکتریها آلوده شده باشد که متعاقب آن بیمار...